Source code of the website deployed at https://chris.netsoj.nl/ https://chris.netsoj.nl/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

194 lines
5.9 KiB

# This file was generated by https://github.com/lionello/dub2nix v0.2.4
[ {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/D-Programming-Deimos/libevent.git";
rev = "v2.0.2+2.0.16";
sha256 = "1axv0pv5w26i61m191570ydfxb3gghgn8yh654qjyxi0cxvn92bf";
fetchSubmodules = false;
date = "2016-11-29T18:50:57-08:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/hyv33akqdvhk978p1inmy0r64vimhrdl-libevent";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/kiith-sa/tinyendian.git";
rev = "v0.2.0";
sha256 = "086gf5aga52wr5rj2paq54daj8lafn980x77b706vvvqaz2mlis8";
fetchSubmodules = false;
date = "2018-06-10T11:04:28+02:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/9c7fsmi5am84j6dq2mp3va306x3ay291-tinyendian";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/libmir/mir-linux-kernel.git";
rev = "v1.0.1";
sha256 = "1gcaavsni47352nvw9s41zkaswd582cafq3931i0zinhd9s3clag";
fetchSubmodules = false;
date = "2018-08-04T16:03:31+07:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/qz6axwci8kb1477j9dzgq85nscjfyvj1-mir-linux-kernel";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/etcimon/botan-math.git";
rev = "v1.0.3";
sha256 = "0jbpgpd1sjkp5075xh0k7m4m2d3yahi5scx3ql35fj4yns2mn2fq";
fetchSubmodules = false;
date = "2016-08-23T10:45:25-04:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/dic7r8jab936cgqc9fck032r49nvgv07-botan-math";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/etcimon/memutils.git";
rev = "v1.0.4";
sha256 = "1m65iy03yl5km61ijk5ysapxc5mks9b15hmaqxpn111981qrqx9z";
fetchSubmodules = false;
date = "2020-02-02T20:53:12-05:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/3pmdm9szxsqfvi2dv8b58vk7856g3gd8-memutils";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/s-ludwig/taggedalgebraic.git";
rev = "v0.11.22";
sha256 = "02iy90nwy0zzy25hwdqbcgd0w0lwzramcvi3pgyljhq0w0vl5hkq";
fetchSubmodules = false;
date = "2021-05-20T21:00:02+02:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/p8id0qb13j8pjdczflj2x35w6v63q4cx-taggedalgebraic";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/vibe-d/vibe-core.git";
rev = "v1.22.3";
sha256 = "198s86ym28nnlyif47fa03ldif7w0qbx7bndgav0n79bdw9mw7i7";
fetchSubmodules = false;
date = "2022-04-01T21:24:37+02:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/y46jzkaqgjgix4df0gws12pvpxlvkx1s-vibe-core";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/vibe-d/vibe.d.git";
rev = "v0.9.4";
sha256 = "0kjnrlz30gvb08v79d7x5laapk13fxyj1cfr31wx0px3xrnjpzfq";
fetchSubmodules = false;
date = "2021-09-30T14:24:53+02:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/3x9z474xs6d65w1my3s7kbr45z938rnc-vibe.d";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/wilzbach/stdx-allocator.git";
rev = "v2.77.5";
sha256 = "03av8zp5p6vf6fg005xbmwnjfw96jyrr4dcj4m56c4a3vx7v72pk";
fetchSubmodules = false;
date = "2018-12-23T13:54:22+01:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/b3h25asfh205wzwjfzjf2k2kkccpp96k-stdx-allocator";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/etcimon/botan.git";
rev = "v1.12.19";
sha256 = "16s9lzmj2m1yb77nlyl99p9rvaiddn2afz4r9liajiygdmqakfiz";
fetchSubmodules = false;
date = "2020-08-19T13:56:38-04:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/0s6757ghz3qlh3z2nk4jbixmdqfn23s8-botan";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/rejectedsoftware/diet-ng.git";
rev = "v1.8.0";
sha256 = "0ghddla911x815dxcqw3zfvd0276hijw5vkgn5g338asxsz5rxnk";
fetchSubmodules = false;
date = "2021-07-27T22:07:54+02:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/wql4k19cxpdz9sj504hw3sl2rg0vixkw-diet-ng";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/WebFreak001/FSWatch.git";
rev = "v0.5.0";
sha256 = "1msv98hvxg1nr44yp8pm1as3byx0ibxfpr662564zdq5afci49fc";
fetchSubmodules = false;
date = "2019-06-13T21:48:00+02:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/88dmp1a4cygp3phm1xb7m663jpqhih42-FSWatch";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/D-Programming-Deimos/openssl.git";
rev = "v1.1.6+1.0.1g";
sha256 = "0ramqjyq4v7xpqwf4nf4ddmsg6yk2fbzn2d1yj4b6dla3q5lv9i3";
fetchSubmodules = false;
date = "2017-11-05T20:15:26+01:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/jbfb5in6gzqs2byn1hdc1625yh8sx6j2-openssl";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/vibe-d/eventcore.git";
rev = "v0.9.20";
sha256 = "0dpi01jjz83zv7i2d5vkv0hj6iiqzzh12vvajlh3girarbi72id0";
fetchSubmodules = false;
date = "2021-12-17T13:21:51+01:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/hyzyr2j4s8a3dr9rdggm9n09fap8lb0q-eventcore";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/kiith-sa/D-YAML.git";
rev = "v0.8.6";
sha256 = "1bvidcxp1n65r4wmiqakyl8vjvhqh3gln9wbsmbxrx9mf6k0zv8h";
fetchSubmodules = false;
date = "2022-05-15T16:18:02-03:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/zd0yayd1j11809j95sjs4gdqcngvkhbg-D-YAML";
};
} {
fetch = {
type = "git";
url = "https://github.com/etcimon/libasync.git";
rev = "v0.8.6";
sha256 = "1pbvlfxbp3p0ld0552dzdl4ng5939f84drjbcj8a7g199p1ih045";
fetchSubmodules = false;
date = "2020-02-22T09:07:54-05:00";
deepClone = false;
leaveDotGit = false;
path = "/nix/store/6l82qf5nav5pkbvnrhcs5v9vwj5xycq3-libasync";
};
} ]